Други

В Горна Оряховица канят на публично обсъждане на инвестиционен проект на Общината

  07:08, 17 Sep 20
В Горна Оряховица канят на публично обсъждане на инвестиционен проект на Общината

В изпълнение на чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Горна Оряховица отправя покана към граждани, юридически лица, обществени организации и заинтересовани лица на публично обсъждане на инвестиционен проект, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг.
Публичното обсъждане ще се проведе на 28.09.2020 г. от 17,00 часа в сградата на Община Горна Оряховица, Зала №1.
Проект с наименование: „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица”.
Проектът ще се финансира чрез комбинирана подкрепа от безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос №1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и финансов инструмент.
Основна цел и предназначение на проекта: Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града и общината чрез използване потенциала на читалищната културна инфраструктура. Целта ще се постигне чрез извършване на реконструкция, модернизация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002” в гр. Горна Оряховица.
Стойност на проекта: 3 280 054 лв., от които:
2 766 565 лв., представляващи 84,34 % БФП съфинансиране от ЕФРР;
   426 589 лв., представляващи 13,01 % финансиране чрез финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие” АД и
     86 900 лв., представляващи 2,65 % съфинансиране от Община Горна Оряховица.
Обезпечение: За финансовото обезпечаване на оперативната дейност по проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр.  Горна Оряховица“ е необходимо поемане на общински дълг за финансиране на допустими разходи чрез финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие” АД. Заемният ресурс ще бъде в размер 426 589 лв., от които 251 688 лв. от „Регионалния фонд за градско развитие” АД и 174 901 лв. банков кредит. Погасяването на дълга ще се извършва с получените приходи от дейността на читалището, реализирани след извършване на строително-монтажните дейности и разрешение за ползване на обекта.
Финансовото обезпечаване на плащанията по кредитите ще се извършва по реда на Закона за особените залози.
 
инж. Добромир Добрев,
Кмет на Община Горан Оряховица


Ключови думи
НЧ Братя Грънчарови публично обсъждане проект Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев