Събота, 27 Фев 2021
            
Горна Оряховица Икономика

Интермодалният терминал в Горна Оряховица влиза за последно одобрение от Европейската комисия

  18.02.2021 12:46
Интермодалният терминал в Горна Оряховица влиза за последно одобрение от Европейската комисия

Окончателният план за възстановяване и  устойчиво развитие на Република България влиза за окончателно одобрение в Европейската комисия. Част от него е интермодалният терминал в Горна Оряховица, който вече има точно определени параметри и линеен график за изграждане.
Дейностите за подготовка и изпълнение на интермодалния терминал в Горна Оряховица са разделени на два основни етапа.
Първият етап включва извършването на предпроектни проучвания в пълен мащаб и избор на местоположение на терминала. Ще се направят Идеен проект и Генерален план за развитие на терминала. Първият етап предвижда също и административно-териториалните процедури по отчуждаване (ако е необходимо), екологични процедури и т.н. В момента тече процедура между Министерството на отбраната и Министерството на транспорта за прехвърляне на собствеността върху избрания терен – 61 дка в района на Летище Горна Оряховица. В момента земята е собственост на военните, но ще бъде прехвърлена на Транспортното министерство.
Вторият етап - изграждане на терминала съгласно Генералния план за развитие включва техническо проектиране, строително-монтажни работи, оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ, оценка на съответствието с техническата спецификация за оперативна съвместимост с железопътния транспорт в рамките на ЕС, техническа помощ за управление на проекта.
Предвижда се изпълнението на проекта да започне през 2022 г., като реалните строително-монтажни работи трябва да започнат в началото на 2024 г. Очаква се в края на 2025 г. обектът да има Акт 16.
За изграждането на интермодалния терминал в Горна Оряховица са предвидени 25 млн. лв. Стойността зависи в голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура.
Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в Северна България и има стратегическото местоположение в основните транспортни коридори за развитие на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип съоръжения.
Чрез изграждането на интермодалния терминал ще бъдат изпълнени насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт – ще се привлекат товари от автомобилния към железопътния транспорт. Ще се привлекат повече потребители и оператори, което ще увеличи интермодалните превози. Чрез подобряване на железопътните услуги ще се увеличи конкуренцията на транспортния пазар. Ще се увеличи националният и международният трафик на комбинирани превози и не на последно място ще се подобрят социално-икономическите условия в региона.


Ключови думи
интермодален терминал Горна Оряховица