Сряда, 17 Мар 2021
            
Темида

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели

  04.08.2020 12:46
Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица (ГОРС), за нов четиригодишен мандат. Настоящият изтича на 17 януари 2021 г., а Общото събрание на съдиите от Окръжния съд във Велико Търново е определило за Общинските съвети на територията на ГОРС да бъдат предложени 20 кандидати за заседатели. Местният парламент в Горна Оряховица следва да избере и предложи на ГОРС 14 кандидати.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия: да са на възраст от 21 до 68 г.; да имат настоящ адрес в община Горна Оряховица, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Горна Оряховица; да имат завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания; да не са съдебни заседатели в друг Съд; да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Горна Оряховица; да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; да не работят в Съд, Прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Горна Оряховица; да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Районен съд - Горна Оряховица.

Утвърдени са образците на нужните документи: заявление за кандидатстване за съдебен заседател; декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ; писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ; данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ. Към тях в срок до 21 август 2020 г. кандидатите за заседатели следва да подадат в Информационния център на Община Горна Оряховица и подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които Общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

Постоянната комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и ще изготви доклад и списък на допуснатите кандидати. Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Горна Оряховица най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
В свое публично заседание Комисията ще изслуша кандитатите, като протоколът от него също ще бъде публикуван на страницата на Общината. Комисията следва да изготви и внесе в Общинския съвет в Горна Оряховица проект за решение – предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд - Горна Оряховица, като приложи към предложението и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.
Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт трябва да приключи работата до 18 септември 2020 г.

Приложенията и документите могат да се получат в Информационния център или да се изтеглят от интернет страницата на Община Горна Оряховица, раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели“ -  https://www.g-oryahovica.bg/suobshtenie-za-otkrivane-na-protsedura-za-sudebni-zasedateli.

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. – от https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/218 или https://www.comdos.bg/.

Сн. g-oryahovica.bg


Ключови думи
съдебни заседатели ГОРС Общински съвет Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати