Темида

Съдия Янко Янев ще продължи да изпълнява функциите на административен ръководител на ВТАС

  13:00, 01 Jun 20
Съдия Янко Янев ще продължи да изпълнява функциите на административен ръководител на ВТАС

Съдия Янко Янев ще продължи да изпълнява функциите на административен ръководител на ВТАС след изтичането на петгодишния му мандат.

Поради изтичане на петгодишния мандат на административния ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, считано от 02.06.2020 г. съдия Янко Янев ще изпълнява функциите на такъв до избора на нов председател на съда. Той бе определен за и.ф. административен ръководител с решение на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет от 19.05.2020 г., в изпълнение на по-ранно решение на СК от 23.10.2018 г., съгласно което с решението за откриване на процедурата за избор на нов ръководител, СК на ВСС може да приеме решение, с което, след съгласие на ръководителя с изтекъл мандат, да определи същия за и.ф. административен ръководител до избора на нов, считано от датата на изтичане на мандата му.
Решение за откриване на процедура за избор на нов административен ръководител на Апелативен съд – Велико Търново бе взето от СК на ВСС с решение по протокол №14/28.04.2020 г., обнародвано в Държавен вестник на 22.05.2020 г. Съгласно процедурата, предложения за назначаване на административен ръководител ще се приемат, заедно с изискуемите документи в срок до 22.06.2020 г., след което Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, чрез гласуване, следва да определи кандидатът, който ще заеме длъжността.
Съдия Янко Янев встъпи в длъжност като административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново на 1 юни 2015 г., като това е първият му мандат като председател на съда.


Ключови думи
Янко Янев