Вторник, 18 Май 2021
            
Велико Търново Общество

10-годишен пик на смъртността отчитат за 2020 г. във Великотърновска област

  12.04.2021 21:41
10-годишен пик на смъртността отчитат за 2020 г. във Великотърновска област

4499 са починалите във Великотърновска област през 2020 година, показва официалната статистика на Националния статистически институт. Постигнат е 10-годишен пик на умиранията, като повече са били през 2010 г. – 4524. През 2019 г. починалите са 4093 или с над 10% по-малко.

За цялата страна починалите през ковидната 2020 г. са 124 735 души, което е 18 на 1000 (за Великотърновска област е 19,5 на хиляда, което я поставя в средата на сравнителната таблица между областите в страната). В сравнение с предходната 2019 г. починалите в България са с 16 652 повече или 15,4%.

Тревожните демографски данни на НСИ не се изчерпват с данните за смъртността през 2020 г., които бяха очаквани с оглед кризата покрай COVID-19. Единствената добра новина в годишния анализ е продължаващото намаляване на детската смъртност, която е била 5,1 на хиляда.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%. Мъжете са 3 349 715 (48.4%), а жените – 3 566 833 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.4%. За Велико Търново е 24,2%.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените - 1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0.4%, спрямо предходната година. Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 1 713 хил. души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст - 1 064 хил. души, или 15.4% от населението на страната.

Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 5 043 186 души, или 72.9%, а в селата - 1 873 362 души, или 27.1% от населението на страната. Към края на 2020 г. населените места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. Населените места без население са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали - съответно 62, 54 и 11.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.1% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 81 212 души, или 1.2% от
населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 308 412 души (18.9%).

Населението на Великотърновска област е 229 718 души. Спрямо предходната година областта е намаляла с 2850 души или отрицателният прираст е 1,2%. По-лоши са показателите само на областите Видин (-2%), Смолян (-1,6%), София столица (-1,5%), Монтана (-1,3%), Плевен (-1,2%).

Пет области - София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна, увеличават населението си през 2020 г. спрямо 2019 година. Най-голямо е увеличението в София - с 5.2% и Кърджали - с 1.6%. При останалите двадесет и три области има намаление, като най-голямо е за областите Видин - с 2.0%, и Смолян - с 1.6%.

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.2‰) отколкото в градовете (15.7‰). През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰ до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 27.7‰, Монтана - 25.5‰, Кюстендил и Габрово - по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 13.4‰. За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица) до 22.9‰ във Видин.
През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в
стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин - 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян - по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас - 1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч - по 1.6 промилни пункта.

За Великъторнавска област смъртността през 2020 г. е 19,5 промила.

Показателят за преждевременна смъртност през 2020 г. (20.5%) остава непроменен спрямо предходната 2019 година (20.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13.7% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 26.6%.
През 2020 г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност7 е 5.1‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, а през 2019 г. - 5.6‰.

Интересни са данните за вътрешната миграция, в която през 2020 г. са участвали 197 242 души и близо половината са напуснали градовете, за да заживеят на село. Най-голямо териториално движение има по направлението „град - село“ (48.4%), следва направлението „град - град“ (29.9%) и „село - град“ (15.3%). Значително по-малък по брой и относителен дял е миграционният поток по направлението „село - село“ - 6.4% от мигриралите лица.

През 2020 г. 6 649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а 37 364 са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България.

През 2020 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите
София (столица) (-3.5‰) и Варна (-5.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 21.9‰, следвана от областите Монтана - минус 18.2‰, и Габрово - минус 18.1‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2020 година. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и
механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г. е положителен - плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Изменението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е +4.4‰10.
През 2020 г. двадесет и четири области имат положителен механичен прираст. Най-голям механичен прираст има в областите София (63.0‰), Перник (26.6‰), Кърджали (23.2‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица) (-11.9‰), Сливен (-2.2‰), Смолян (-1.7‰) и Велико Търново (-0.1‰).


Ключови думи
НСИ статистика смъртност
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати