Петък, 27 Nov 2020
            
Елена Крими

Британските власти са подали сигнала за търговия с диви орхидеи в Карандили

  08.11.2020 10:18
Британските власти са подали сигнала за търговия с диви орхидеи в Карандили

На 04.11.2020 г. експерти от РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на служители на РУ – Елена извършиха проверка в с. Карандили, община Елена, в частен имот по сигнал за онлайн търговия на растителни видове от сем. Салепови, основно предлагани части – грудки. Информацията, в която се сигнализира за онлайн търговия с диви орхидеи, постъпва в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР от британските власти (National Wildlife Crime Unit). Както RegNews информира, грудките са намерени в имота на британска гражданка.
В обявите се съдържат имената на 9 вида орхидеи – двурога пчелица, обикновена пърчовка, обикновен салеп, редкоцветен салеп и др., като всички видове се срещат в диво състояние в България. Част от тях са обект на Закона за биологичното разнообразие или поставени под специален режим на опазване по Закона за лечебните растения.
При проверката на място бяха иззети грудки с различни по големина размери от няколко предполагаеми вида орхидеи, чиято точна видова принадлежност ще се уточнява в процеса на досъдебното производство.
Двурогата пчелица, обикновената пърчовка и редкоцветния салеп са включени в Приложение 3 на ЗБР. Забранено е тяхното събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени находища. Забранено е също притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. Тези забрани са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.
Всички видове салеп са включени в Заповед № РД-203 от 02.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 10 от Закона за лечебните растения, в частта забранени за събиране от естествените находища на територията на цялата страна.
В България семейството на Орхидеите е представено от многогодишни тревисти растения с около 60 вида. Голям брой от видовете са включени в Червената книга на България. Находищата им са включени в границите на защитени територии, както и на зони от мрежата „Натура 2000“. Всички видове от семейството са включени в приложенията към Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Отделни видове са включени и в други международни и европейски природозащитни документи.

Сн. РИОСВ - В. Търново


Ключови думи
салеп дива орхидея Карандили
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати