Понеделник, 08 Мар 2021
            
Велико Търново Общество

ВТУ се включва в проект за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

  19.10.2020 10:15
ВТУ се включва в проект за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

На 12 октомври 2020 г. бяха публикувани резултатите по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Оценителна сесия: BG05M2OP001-3.017-S1. Проектното предложение на ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, в което единствен партньор-висше училище е Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, е класиран на първо място в конкуренция с 48 проектни предложения, достигнали до последния етап. Финансирането, което получава, е 447 810 лв.
Проектът е насочен към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. Периодът на изпълнение е 34 месеца.
Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането от училище, за формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
Дейностите включват: разработване и актуализиране на стратегически документи; повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование; създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.
За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е включването на значителен дял от педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда. В тази връзка проектът планира поредица от обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предоставяне на допълнителна педагогическа помощ, както и обучения на образователни медиатори.
Ще бъде апробиран модел за комплексна подкрепа на педагогическите специалисти, като ще бъдат обучени учители-наставници, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители. Обучените учители-наставници ще получат подготовка за провеждане на вътрешно-училищната квалификация и други обучения.
Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е партньор в изпълнението на проектните дейности чрез провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда и придобиване на всички останали професионално-квалификационни степени за педагогическите специалисти, включени в проекта.


Ключови думи
ВТУ Амалипе мултикултурна среда
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати