Събота, 31 Oct 2020
            
Общество

Ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ отхвърли обвинения за лош мениджмънт и организация на работата й

  23.09.2020 14:36
Ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ отхвърли обвинения за лош мениджмънт и организация на работата й

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново отговори на отправени към ръководството й и лично към директора д-р Стефан Филев обвинения. Твърденията са изречени в телевизионно студио от адвокат Иван Денев, баща на лекувания от COVID и починал в МОБАЛ 19-годишен Христо.

Отговора дължа на обществото. Съболезнования на близките, но когато се отправят публични твърдения, трябва да се позовават на факти и на информация, с която не се преследват други интереси. В противен случай внушенията са манипулативни, коментира д-р Филев, и точка по точка обясни.

Първо за прането на болнично и постелъчно бельо.

Към днешна дата дейността се осъществява като външна услуга. Документално в МОБАЛ има изградено перално звено, осъществено въз основа на договор от 5 март 2013 г. с предмет „Текущ ремонт на перално звено на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и доставка и монтаж и гаранционно обслужване на машини за пране, сушене и гладене“. Изпълнител по този договор е обединение от две фирми - „Скални материали“ АД и „Ескана“ АД.  Работата им е приета на 26 април 2013 г. от тогавашния изпълнителен директор на лечебното заведение. В края на 2013 г. обаче от РЗИ – Велико Търново с писмо 282/ 1 ноември 2013 г. е указано, че пералното звено не функционира по правилата на хигиенните изисквания, независимо от извършения ремонт.
Извършената от Агенцията за държавен и финансов контрол проверка, приключила през 2015 г., във връзка с изпъленние на договора за ремонт на пералното звено, констатира редица нарушения, в резултат на които са установени вреди за Болницата в размер на 40 699 лв. За това е сезирана и Прокуратурата, в която и към настоящия момент има висящо производство.

В доклада на АДФИ е установено, че освен високите разходи за пералните машини, те не са предназначени за изпиране на болнично бельо. За този тип бельо се използват бариерен тип перални машини, които имат отделен вход за мръсното и чистото бельо, а входът и изходът се намират в отделни помещения. Констатирано е също, че има подмяна на приетата техника спрямо зададеното съгласно сключения договор. Монтираните и приети в изпълнение на договора перални и гладачна машина не са технически пригодени за работа с пара, което води до по-висока консумация на ток. Освен това тези машини често дават дефект и се налага спиране на процеса на пране, сушене, гладене.
Направен е икономически анализ за себестойността на тази дейност, в резултат на което е установено, че това формира разход от 1, 22 лв. без ДДС на килограм пране, като не са включени амортизационните отчисления. С тях разходът стига към 1, 65 лв. Освен това е установено, че двете фирми, без по договор да имат това право, наемат подизпълнител – търновската „Еврокомерс Георгиев“ на бизнесмен, по-популярен с друго прозвище.
Всички тези обстоятелства мотивираха Съвета на директорите с решение по протокол 3/ 12 юли 2016 г. да приеме извършването на тази дейност да бъде като външна услуга. След провеждане на обществена поръчка с „Еврохим груп“ ООД, цената на услугата пране, сушене и гладене е 1, 10 лв. на килограм, като е договорено също изпълнителят да предоставя безвъзмездно постелъчен инвентар, т. е. Болницата да не купува такъв инвентар, а той да е за сметка на изпълнителя, обясни д-р Филев.

В предаването са отправени твърдения, че стерилизацията на медицински инструментариум се извършва като външна услуга.

На 9 юли 2013 г. е сключен договор за строително-ремонтни работи по промяна предназначението на част от пералното в звено за стерилизация с доставка на оборудване за стерилизация, основен ремонт на Детско отеление, структура юноши. Изпълнител по този договор е обединението между фирмите „Скални материали“ АД и „Ескана“ АД. Звеното за стерилизация е въведено в експлоатация през 2014 г. и работи и до днес. Заедно с това МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ има сключени договори, по силата на които предоставя услугата стерилизация на медицински инструментариум и на други лечебни заведения.

Д-р Стефан Филев коментира и трети въпрос, поставен в предаването – за храненето в Болницата.

С решение на Съвета на директорите, протокол 5/ 27 ноември 2013 г., храненето на пациентите е организирано като външна услуга. До това решение се стига след предписание от 19 януари 2012 г. от Агенцията по храните. Според предписанието кухненският блок е трябвало да бъде спешно ремонтиран и да бъдат подменени уредите и техниката, или да бъде затворен. С ново предписание на Агенцията на безопасност на храните от 25 март 2014 г. лечебното заведение е задължено да извърши ремонтни действия в кухненския блок – канализация, ВиК инсталация, ел. инсталация, климатизация, аспирация, подмяна на дограма, смяна и обновяване на санитарни помещения, купуване на ново кухненско оборудване, хладилни камери, хладилници, печки, конвектори.
Всички тези дейности обуславят разход на стойност над 240 хил. лв., с каквито средства Болницата не разполагаше. Това и необходимостта от храна за лежащо болните пациенти, особено за пациентите с нужда от диетичен и хранителен режим, кара Съвета на директорите да вземе решение за осигуряване на храна чрез външна услуга.
Проведена бе обществена поръчка и сключен договор с „Мастър Пик“ ЕАД съществуващите помещения  на кухненския блок да бъдат отдадени под наем, с което бяха генерирани и приходи в лечебното заведение, обясни директорът на МОБАЛ.

Продължи с коментар за, както го е нарекъл адвокат Денев, незавидното финансово състояние на МОБАЛ.

Не знам откъде адвокат Денев има такава информация. Докладът за приходите и разходите на дружеството през първите шест месеца на годината сочат, че дружеството има печалба от 782 хил. лв., изплаща ритмично задълженията си към доставчици, няма задължения към персонала, категорчен бе д-р Филев.

Не подмина и темата за строителството на новия болничен корпус.

Продажбата на два недвижими имота чрез търгове е общо за 6 014 693, 53 лв. От тази сума МОБАЛ е внесла ДДС в размер на 987 493 лв. Данъкът печалба е в размер на 227 949, 65 лв.
Т. е. реалната сума на разположение на Болницата за проектиране и строителство на новия корпус е в размер на 4 799 000 лв. Кутийка, нарачена така от адвокат Денев, е с РЗП близо 4 500 кв. м., седем етажа, сутерен, проектирана и се строи в съответствие с нормативните изисквания за здравните заведения, а не като обикновен жилищен блок, каза д-р Филев.
 
В предаването са коментирани и терените в северния двор на Болницата.

Изказаното от адвокат Денев за извършена разпродажба на целия северен двор от територията на Нова болница не отговаря на истината. Всеки един средно грамотен човек с юридическа култура знае, че разпореждането на недвижими имоти в едно акционерно дружество става след взето за това решение от Общо събрание на акционерите. До този момент има взето решение само за продажба на един терен от тази територия, който от години стои със своите опасности – незавършен високоетажен строеж. Останалата част от територията на нова болница е обособена в няколко урегулирани поземлени имоти, всеки от които, съгласно действащия ПУП на града, съгласно заповед 22 787/ 10 юни 2004 г. е с отреждане за обществено обслужване, а не за жилищно строителство. Това е истината за разпродадените терени, допълни д-р Филев.

Коментирана от адвокат Денев е била и темата за разположението на COVID отделението в Болницата. По нея говори медицинският директор д-р Галина Гарева.

Организацията на работата в МОБАЛ започва още при първите съобщения за наличието на вирус в съседни държави. Направен е разчет на личните предпазни средства, къде да се ситуират болните, къде ще се вземат пробите... Основните действия започват в началото на март, когато се появява първият потвърден случай и в МОБАЛ. Тогава се въвежда единен план за действие. В него е заложен триаж на входа на Спешното, където пациенти със съмнение за COVID се отделят от основния поток и се насочват към обособено за целта помещение. В обособеното помещение има преносим рентгенов апарат, осигуряват се необходимите специалисти за първоначален преглед  и консултации, лични предпазни средства за екипа, консумативи за вземане на проби. Решено е също да се изолира и карантинира I Хирургично отделение на VII етаж на Болницата. Подготвят VII и VIII етаж и при необходимост да се карантинират и изолират такива болни. Първият пациент е настанен в I Хирургия, което затваря отделението за лечение на болни с доказана COVID инфекция и симптоми. Още тогава е решено при увеличаване на броя на болните с коронавирус да се изолира и карантинира и II хирургия, двете отделения да се обединят и дейността им да бъде прехвърлена в Стара болница. Съвсем скоро това става факт.  
При доказана COVID инфекция пациентите се приемат в I Хирургия, при отрицателен тест -  в съответното отделение според профила на заболяването. Пациентите с нужда от дихателна реанимация се привеждат в ОАРИЛ, при спазване на всички мерки. Решено беше също при увеличаване на този брой пациенти ОАРИЛ да се дели на два сектора. Тази организация продължи до периода на действие на извънредното положение. След това Хирургичното отделение от Стара болница се върна във II Хирургия. За да не се пречи на лечението на пациентите с други заболявания, тези, на които се взима проба и им е необходимо болнично лечение, до излизане на резултата се ситуират в изолирана стая в отделение според профила на заболяването. При отрицателен резултат пациентът се въвежда в неизолирана стая и се продължава дейността по лечение на основното му заболяване. При положителен за коронавирус тест се привежда в структурата на I Хирургия при спазване на всички противоепидемични мерки, като там се провежда лечението на инфекцията и на всички придружаващи и съпътстващи заболявания. Това продължава и до настоящия момент, обясни д-р Гарева.
Благодарение на тези организационни мерки в Болницата се изгради механизъм на работа, който предпази от заболяване на пациенти от останалите отделения и на персонала, допълни тя.

В МОБАЛ работят истински професионалисти. Въпреки всичко, въпреки персоналните нападки, хули, дори заплахи за живота им, стоят на поста си и се грижат за здравето на другите. Дори когато призовават за хвърляне на камъни по лечебното заведение, отново се обръщате към работищети в това лечебно заведение при нужда. Така че Болницата няма алтернатива като лечебно заведение в областта към момента, допълни д-р Стефан Филев.
Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" д-р Стефан Филев Иван Денев COVID