Понеделник, 15 Мар 2021
            
Общество

Приеха отчета за изпълнението на бюджета на Община Елена за миналата година

  02.09.2020 06:40
Приеха отчета за изпълнението на бюджета на Община Елена за миналата година

Общинските съветници приеха на последната сесия отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2019 г. и още три отчета за миналата година - за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи, на сметките за средства от ЕС на общината и за състоянието на общинския дълг. Преди заседанието на Общинския съвет, на 17 август, имаше публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за миналата година.

Бюджетът на Община Елена за 2019 г. е приет с Решение № 10 от 24.01.2019 г. на Общинския съвет в първоначален размер на 12 649 978 лв. както по приходната, така и по разходната част. След направените промени в посока увеличение, бюджетът е нараснал с 8,3 на сто и към края на годината той е в размер на 13 699 336 лв.

Общият размер на изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2019г. е в размер на 10 834 152 лв., което представлява 79% изпълнение на плана на бюджета. Наличните средства в края на годината по банкови сметки на общината, в т. ч. депозит са в размер на 2 796 712 лв.

Изпълнението на приходите за държавни дейности е 87 на сто от уточнения им план, който е в размер 7 399 370 лв.

Приходите за местни дейности след извършените през годината промени са увеличени с общо 155 331 лв. Уточненият план към края на годината е 6 299 966 лв. Изпълнението на приходите за местни дейности спрямо плана им е 70%.

При план 583 329 лв. имуществените и други данъци по ЗМДТ са изпълнени в размер на 638 993 лв., което е 110 на сто от предвиденото за годината. Постъпленията от туристически данък са 16 729 лв. или 100% от уточнения план. Приходите от същия са разходвани в съответствие с чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. Разходите, които прави общината във връзка с развитието на туризма – осигуряване функционирането на Туристически информационен център, реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение (събития заложени в Културния календар на Общината), членство на общината в туристически сдружения, подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти многократно надвишават приходите от туристически данък.

Спрямо същия период на 2018 г. в абсолютни суми се наблюдава увеличение на постъпилите средства от патентен данък, от данъка върху превозните средства, от данъка за придобиване на имущества по дарение и възмезден начин. Тази година неизпълнен остана данъкът върху недвижимите имоти, като основна причина е миграцията в чужбина на собственици на имоти, което довежда до нередовност на плащанията на данъци и спад в текущата събираемост.

За същия период на 2018 г. постъпилите данъчни приходи са 605 352 лв., т.е събираемостта на данъчни приходи е увеличена с 5,5 %.

При план за неданъчните приходи с общински характер общо 1 262 319 лв., изпълнението е 1 278 463 лв., което е 101 на сто от предвиденото за годината и са със 123 015 лв. повече от постъпилите неданъчни приходи към края на 2018 г.,

При уточнен план 1 845 648 лв. постъпилите собствени приходи (данъчни и неданъчни) общо са реализирани 1 917 456 лв. или изпълнение 104 на сто. В абсолютна сума постъпилите са със 156 656 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 г.

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнения към края на годината план е в размер на 13 699 336 лв., а изпълнението е 10 834 152 лв. или 79%, в това число по отчет: разходи за държавни дейности - 6 455 297 лв., разходи за общински дейности - 3 981 144 лв., разходи за дофинансиране на държавни дейности - 397 711 лв.

Бюджетното салдо на общината към края на 2019 г. е положителна величина – 121 670 лв., а като процент от общите постъпления е 1,11%. Следва да се отбележи, че общината в последните три години излиза на положително бюджетно салдо, а този показател на общините в България на национално ниво е с отрицателна величина.

Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за Община Елена е над осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. Осреднената събираемост на двата данъка на нашата община е 74,11%, при средно равнище за страната 72,85%.

Делът на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност) е 14,18 %, при средна за страната 14,79 %.

Политиката, водена от Община Елена, е да не се поемат необезпечени разходи и да се следи разходните ангажименти да не изпадат в просрочие. Ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Основната цел, която си поставихме с Бюджет 2019, е запазване на финансовата стабилност, оптимизация на разходите, повишаване ефективността при управлението на публичните ресурси и запазване обема на предоставяните услуги на гражданите.

Усилията на Община Елена продължават в посока да се подобри ефективността на управление на общинските разходи, ведно с подобряване на приходната част в общинския бюджет.

 


Ключови думи
бюджет Община Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати