Общество

Община Лясковец започна реализацията на проекта „Създаване на нови работни места в социалната икономика”

  07:09, 18 Aug 20
Община Лясковец започна реализацията на проекта „Създаване на нови работни места в социалната икономика”

От началото на месец август Община Лясковец започна реализирането на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец“.  Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Срокът за реализация на дейностите е 15 месеца - от 1 август 2020 година до 31 октомври 2021 година.  
Общата стойност на проекта е 199 936.38 лева. Целта е създаване на условия за заетост и социално включване на рисковите групи в общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и почистване на територията на община Лясковец. Десет лица ще бъдат наети на работа в град Лясковец и по едно лице в петте кметства.  
Специфични цели на проекта са осигуряване на заетост, възвръщане на трудовите навици и развитие на умения и трудова дисциплина на лица от уязвимите групи с трайна липса на трудова заетост в сферата на озеленяването и благоустройството; разширяване дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Лясковец; постигане на оптимизация на разходите, които община Лясковец осигурява за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелените площи; развитие и популяризиране на нови инициативи в социалната икономика, свързани с насърчаване на „зелени работни места”.
Целева група по проекта ще бъдат продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование /с основно или по-ниско образование/, лица без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец.
За обезпечаване работата на лицата, които ще бъдат наети на трудови договори при 8-часова заетост, ще бъдат закупени работно облекло, лични предпазни средства, градинска техника, градински инвентар и други необходими материали.


Ключови думи
Лясковец социална икономика проект