Икономика

Преките чуждестранни инвестиции във Великотърновска област нараснали с 4.9% за година

  09:54, 09 Jan 20
Преките чуждестранни инвестиции във Великотърновска област нараснали с 4.9% за година


Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за област Велико Търново възлизат на 140.7 млн. евро по текущи цени, което е с 4.9% повече в сравнение с 2017 г.
В сравнение с 2017 г. увеличение на ПЧИ с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“ - с 31.0%.
Област Велико Търново се нарежда на 18-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 12.7% в рамките на Северен централен район.
През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 55.2 млн. евро, и в сектора на „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - 44.2 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 70.6% от общия обем на ПЧИ, но относителният им дял намалява общо с 13.1 пункта спрямо предходната година.
            
През 2018 г. във всички общини на област Велико Търново с изключение на  община Сухиндол са направени чуждестранни инвестиции, като най-голям дял - 50.9%, или 71.5  млн. евро от всички инвестиции в областта, има община Велико Търново. На второ място  по относителен дял на ПЧИ в областта е община Павликени -  30.7%.


Ключови думи
преки чуждестранни инвестиции Велико Търново