Темида

Христо Христов е новият окръжен прокурор на Велико Търново

  16:07, 13 Nov 19
Христо Христов е новият окръжен прокурор на Велико Търново

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. За него гласуваха 9 от общо 11 члена на прокурорската колегия.

В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – В. Търново, прокурор Христов е набелязал като приоритетни цели за развитие на прокуратура  повишаване на нивото на срочност на решаване на преписките, повишаване качеството на прокурорската и следователската работа, подобряване на квалификацията на магистрати и служители, запазване на челното място на ВТОП по малък брой върнати от Съда дела. В концепцията обръща и важно място на решаване на социално-битовия проблем на Окръжна и Районна прокуратури във В. Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурори и служители.

При изслушването на Христо Христов членовете на ВСС посочиха, че той е участвал в екипа, който изключително добре се е справил с управлението на Окръжната прокуратура, има добър административен опит и се ползва с авторитет сред колегите, изключително деен и с ясни виждания какво може да се направи за развитието на Окръжна прокуратура – В. Търново.

Христов има над 20 г. юридически стаж в органите на съдебната власт, като е преминал последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. В органите на съдебната власт е започнал като съдебен кандидат през 1999 г. От 2000 г. до 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба - Велико Търново. От 2006 г. е назначен като прокурор в Районна прокуратура – Елена, като от 2009 г. е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново. От 2012 г., с решение на ВСС,  е назначен за заместник на административен ръководител – заместник - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - В. Търново, като в момента е изпълняващ функциите на административния ръководител – окръжен прокурор на същата Прокуратура. Има ранг прокурор в ВКП и ВАП. За професионалната си дейност е многократно поощряван.


Ключови думи
окръжен прокурор Христо Христов